2010-03-03-nHO6OBb.jpg

nHO6OBb        Pen & Ink on Paper      March 3, 2010